Διόρθωση Σειράς Ταξινόμησης Directories Σε Ubuntu

Μια κοινή πρακτική είναι να χρησιμοποιούμε directories που ξεκινούν με _ (underscore) προκειμένου αυτά να εμφανίζονται πρώτα στη λίστα του Files ή στο terminal. Εντούτοις, σε Ubuntu, τα directories που ξεκινούν με underscore δεν εμφανίζονται πρώτα στη λίστα με τα αρχεία/φάκελους.

Σύμφωνα με μια σελίδα βοήθειας του Ubuntu υπεύθυνη για το «πρόβλημα» αυτό είναι η ρύθμιση LC_COLLATE.  Αν πληκτρολογήσουμε locale στο terminal θα επιστρέψει τα εξής:

Βλέπουμε ότι η ρύθμιση LC_COLLATE έχει τιμή «en_GB.UTF-8» ή «en_US.UTF-8» και θα πρέπει να την αλλάξουμε σε C ή POSIX με τον εξής τρόπο:

Μετά κάνουμε logout και όταν κάνουμε πάλι login τα αρχεία και οι φάκελοι θα εμφανίζονται με αυτά που ξεκινούν με _ (underscore) πρώτα στη λίστα.