Ενεργοποίηση PHP Error Logging

Για ενεργοποίηση του PHP error logging σε έναν Apache server ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

Στο αρχείο ‘/etc/php/7.2/apache2/php.ini’ βρίσκουμε και αντικαθιστούμε το error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT με το error_reporting = E_COMPILE_ERROR | E_RECOVERABLE_ERROR | E_ERROR | E_CORE_ERROR.

Βρίσκουμε και αντικαθιστούμε το ;error_log = php_errors.log με το error_log = /var/log/php/error.log.

Δημιουργούμε το directory /var/log/php με sudo:

Αλλάζουμε owner και group του directory /var/log/php με:

Και κάνουμε επανεκκίνηση του server με:

Πλέον, όποτε μια εφαρμογή γραμμένη σε PHP παρουσιάζει σφάλματα, μπορούμε πλέον να τα βλέπουμε με:

Πιστοποιητικό SSL Με «A Rating»

Αφού εγκαταστήσουμε πιστοποιητικό SSL από το Let’s Encrypt, ελέγχουμε την ποιότητα του certificate στο site της Qualys.

Αν η τελική βαθμολογία που πάρουμε είναι B εξαιτίας του σφάλματος «The server does not support Forward Secrecy with the reference browsers»  τότε ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα για να πάρουμε A rating.

Στο αρχείο /etc/apache2/apache2.conf προσθέτουμε τις εξής γραμμές:

Κάνουμε επανεκκίνηση του server με:

Και κάνουμε ξανά έλεγχο του certificate. Αυτή τη φορά το SSL Labs θα πρέπει να μας δώσει «A rating».

Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο »