Ρύθμιση Git Για Να Αγνοεί Αλλαγές Σε Permissions

Όταν αλλάζετε τα permissions αρχείων με chmod τότε το git θα θεωρήσει ότι έχουν γίνει αλλαγές στα αρχεία αυτά και το git diff θα δείχνει ότι αυτά τα αρχεία (των οποίων τον κώδικα δεν έχετε αλλάξει) έχουν αλλαγές.

Αν θέλετε το git να αγνοεί όποιες αλλαγές γίνονται με chmod (αλλαγή permissions), τότε χρησιμοποιήστε το εξής: